Ubytovací řád

Hotelový dům, Zašovská 461, Valašské Meziříčí

 

1)     Ubytovna může ubytovat pouze občana, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží ubytovaný svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný průkaz totožnosti. U hromadných kolektivů je nutné předložit soupis ubytovaných s uvedením bydliště a rodného čísla.

2)     Užívání ubytovny je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekční nemocí.

3)     Rezervaci ubytování poskytuje ubytovna na základě dohody a písemné objednávky.

4)     Ubytovna neodpovídá za věci vnesené do ubytovny, ani za peníze a cenné věci.

5)     Přijímání návštěv v pokojích ubytovny přes noc je zakázáno.

6)     Ubytovna neručí za zranění ubytovaných osob, způsobených vlastní vinou.

7)     Občan nebo kolektiv užívá ubytovací prostor pouze po dobu sjednanou s ubytovnou. Host ukončuje pobyt nejpozději do 10.00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je ubytovna oprávněna účtovat mu pobyt za další den.

8)     Ve společných  prostorách ubytovny, zejména ve výtahu, je kouření zakázáno.

9)     V prostorách ubytovny nesmí ubytovaný přemisťovat zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

10)    V objektu ubytovny není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, mimo spotřebičů sloužících k osobní hygieně.

11)    Ubytovaný je povinen uzavírat po použití vodovodní uzávěry, zhasínat světla a vypnout el. spotřebiče a vytáhnout  varnou konev z elektřiny!! Při odchodu z ubytovny zavřít okna a uzamknout dveře od pokoje.

12)   Ubytovaní jsou povinni dodržovat klid a pořádek (s ohledem na ostatní ubytované a jejich pružnou pracovní dobu) .V době od 22,00 hodin do 6,00 hodin je ubytovaný povinen dodržovat noční klid a uzamykat hlavní vchod ubytovny při příchodu i odchodu.

13)    Za škody způsobené na majetku odpovídá ubytovaný podle OZ.

14)    Parkování motorových vozidel je možné pouze na vyhrazených místech.

15)    Cenu za ubytování je ubytovaný povinen uhradit v souladu s platným ceníkem nejpozději při nástupu.

16) Ubytovaný je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár.

17) Ubytovaní jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pokojích, soc. zařízení a v kuchyňkách.

19)  Ubytovaní jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě hrubého porušení má ubytovatel právo od smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

20) Zákaz vodění psů a koček ve všech prostorech Hotelového domu K2.

21) Ve všech prostorech Hotelového domu K2 je kouření zakázáno.

22) Případné přeplatky způsobené předčasným ukončení m ubytování z vlastní vůle ubytovaného zpět nevyplácíme.

 

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 1.1.2019

Aktuální nabídka

Kontakt

Hotelový dům K2
Zašovská 461
757 01 Valašské Meziříčí
+420 571 615 326
+420 777 722 117

TOPlist